1001 കേരള പി എസ് സി ചോദ്യങ്ങൾ Part -14

പി എസ് സി തിരെഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും 2020 കേരള പി എസ് സി മുൻവർഷങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത  1001 ചോദ്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് ആണിത്.   ഏതാണ്ട് 25ഓളം ഭാഗങ്ങളുള്ള ഈ വീഡിയോ സീരീസിന്റെ…

Continue Reading
Close Menu